Skip to content

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

1. Všeobecne

Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., ďalej len Henkel, rešpektuje súkromie každej osoby, ktorá navštívi naše webové lokality. Teraz by sme vás radi informovali, aké typy údajov spoločnosť Henkel zhromažďuje a akým spôsobom ich používa. Zároveň sa tu dozviete, ako môžete uplatniť práva dotknutých osôb.
Na tejto stránke budú zverejnené akékoľvek zmeny tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Vďaka tomu sa môžete v ľubovoľnom okamihu informovať, aké údaje zhromažďujeme a akým spôsobom ich používame.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov neplatí pre webové lokality, ktoré sú dostupné prostredníctvom hypertextových prepojení z webových lokalít Henkel.

 

2. Zhromažďovanie, používanie a spracovávanie osobných údajov

Názov zodpovedného subjektu: HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Adresa zodpovedného subjektu: HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., Záhradnícka 91,821 08 Bratislava

Spoločnosť Henkel používa osobné údaje primárne na poskytovanie tejto webovej lokality používateľom. Akékoľvek ďalšie spracovanie údajov prebieha len na základe iných zákonných povinností alebo povolení, alebo ak na to príslušný používateľ vyslovil spoločnosti Henkel súhlas. Spoločnosť Henkel ukladá a spracováva údaje výslovne na nasledujúce účely:
Keď používateľ navštívi webovú lokalitu, spoločnosť Henkel automaticky zhromažďuje a ukladá určité údaje. Medzi ne patrí: IP adresa alebo ID zariadenia priradené k príslušnému koncovému zariadeniu, ktoré potrebujeme na prenos požadovaného obsahu (napr. a najmä obsah, text, obrázky a produktové informácie, ďalej dátové súbory na stiahnutie atď.), aktivity používateľa v kontexte webovej lokality, typ príslušného koncového zariadenia, použitý typ prehliadača, ako aj dátum a čas použitia.
Spoločnosť Henkel uchováva tieto informácie najviac 7 dní na účel rozpoznania a riešenia prípadného zneužitia.
Spoločnosť Henkel využíva tieto informácie tiež na zlepšenie prezentácie služieb, ich vlastností a funkcií, ako aj na všeobecné administratívne úlohy.
Okrem toho spoločnosť Henkel bez zbytočného odkladu vymaže alebo anonymizuje údaje o používaní vrátane IP adries, ak už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely.
Spracovanie a používanie údajov je založené na zákonných ustanoveniach, podľa ktorých sú takéto operácie oprávnené v prípade, že (1) je spracovanie nevyhnutné na poskytovanie webovej lokality; alebo (2) ak prevažuje oprávnený záujem spoločnosti Henkel zabezpečiť a zlepšovať funkčnosť a bezchybnú prevádzku webovej lokality a ak je táto prispôsobená potrebám používateľa.

 

3. Ďalšie spracovanie osobných údajov

a) Tabuľka požiadaviek spotrebiteľa
Kontaktné údaje ste možno poskytli prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Tieto vaše údaje použijeme na účel odpovede na vašu požiadavku.

Spracovanie a používanie osobných údajov je založené na zákonných ustanoveniach, podľa ktorých sú takéto operácie oprávnené v prípade, že je toto spracovanie nevyhnutné na spracovanie vašej požiadavky. Ak ste neposkytli súhlas s dlhším uchovaním údajov, napr. pre naše riadenie vzťahov so zákazníkmi, nebudeme uchovávať údaje dlhšie, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu alebo ako bude uchovanie potrebné s ohľadom na akúkoľvek zákonnú povinnosť.

 

b) Žrebovania
Je možné, že ste poskytli vaše kontaktné údaje aj adresu popri účasti na niektorom zo žrebovaní, ktoré občas na našej webovej lokalite ponúkame. Tieto vaše údaje použijeme len na vykonanie žrebovania.

Vaše údaje nepostúpime žiadnej tretej strane, ak to nie je potrebné na účel distribúcie cien alebo vykonania žrebovania.

Spracovanie a používanie vašich osobných údajov je založené na zákonných ustanoveniach, podľa ktorých sú takéto operácie oprávnené v prípade, že je toto spracovanie nevyhnutné na vykonanie žrebovania.

Ak ste neposkytli súhlas s dlhším uchovaním údajov, napr. pre naše riadenie vzťahov so zákazníkmi, nebudeme uchovávať údaje dlhšie, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu alebo ako bude uchovanie potrebné s ohľadom na akúkoľvek zákonnú povinnosť.

4. Súbory cookie (Viac informácií)

https://vyhrajteshenkel.sk/cookies/

 

5. Sledovanie webu

a) Google Analytics

Táto webová lokalita používa službu na analýzu webu Google Analytics, ktorej poskytovateľom je spoločnosť Google, Inc. („Google“).
 Na tento účel sa do vášho počítača nainštaluje súbor cookie. Zo súboru cookie budú vygenerované informácie o vašom používaní webu (vrátane vašej IP adresy) a spoločnosť Google ich prenesie a uloží na servery v Spojených štátoch.

Aktivovali sme anonymizáciu IP, čo znamená, že spoločnosť Google oreže/anonymizuje posledný bajt IP adresy pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ďalšie strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa odosiela úplná IP adresa na servery spoločnosti Google v USA, kde sa napokon skracuje.

Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene poskytovateľa webovej lokality na účely hodnotenia vášho používania webovej lokality, na zostavenie prehľadov o aktivite webovej lokality pre jej prevádzkovateľov a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webovej lokality a s používaním internetu poskytovateľovi webovej lokality. 
Spoločnosť Google nebude vašu IP adresu priraďovať k iným údajom, ktoré má k dispozícii.

Námietka proti zhromažďovaniu údajov:
Okrem zmeny nastavení vášho prehliadača môžete spoločnosti Google zabrániť v zhromažďovaní a využívaní údajov (súborov cookie a IP adries) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

b) Facebook Custom Audience Pixel
Sme zapojení do programu Facebook Custom Audience, vďaka ktorému môžeme zobrazovať prispôsobené reklamy, ak ste si tiež vytvorili účet na Facebooku a prihlásili ste sa k svojmu účtu na Facebooku. Tento nástroj umožňuje prispôsobiť naše reklamy podľa vášho používania našej webovej lokality, a poskytnúť tak reklamy špeciálne prispôsobené pre vás. Na tento účel uvádzame vašu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo v hashovanom formáte, ktorý umožňuje Facebooku identifikovať vás, ak ste sa tiež prihlásili na Facebook.

Námietka proti zhromažďovaniu údajov:
Okrem zmeny nastavení vášho prehliadača môžete upraviť svoje preferencie reklám v nastavení Facebooku, ak nechcete dostávať reklamy na Facebooku súvisiace so záujmami.

 

6. Vaše práva dotknutej osoby/zodpovedná osoba (DPO)

Kedykoľvek môžete uplatniť právo na prístup k svojim údajom. Ak sú okrem toho splnené príslušné požiadavky, môžete uplatniť nasledujúce práva:
• Právo na opravu
• Právo na vymazanie
• Právo na obmedzenie spracovania
• Právo podať sťažnosť príslušnému kompetentnému orgánu pre dohľad nad ochranou údajov
• Právo na prenos údajov (k 25. máju 2018)

Právo na vymazanie
V prípade činností spracovania údajov zahŕňajúcich vaše osobné údaje, ktoré sa vykonávajú na základe oprávneného záujmu spoločnosti Henkel, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. Spoločnosť Henkel ukončí toto spracovanie, pokiaľ nepreukáže také dôležité dôvody na spracovanie, ktoré si zaslúžia ochranu a ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie slúži na uplatňovanie, výkon alebo obranu proti právnym nárokom.

V takých prípadoch alebo ak máte akékoľvek iné otázky či želania súvisiace s vašimi osobnými údajmi, pošlite e-mail alebo list našej poverenej osobe, Martin Chamko, HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., Záhradnícka 91,821 08 Bratislava (E-Mail: dataprotectionsk@henkel.com).

Back To Top