Skip to content
henkel 144 narodeniny
henkel 144 narodeniny mobil

Súťaž skončila.

VÝHERCOVIA

 

Terézia K.
Tomas T.
Emília M.

 

Všetkým výhercom gratulujeme!

V spoločnosti Henkel oslavujeme 144. výročie!

Dovŕšili sme 144 rokov, a preto by sme Vám prostredníctvom súťaže radi venovali produkty v hodnote 144 eur.

Len málo spoločností sa môže pochváliť tým, že ich história začala v 19. storočí. V spoločnosti Henkel dnes síce pracujeme s najnovšími robotmi, vyvíjame nové udržateľné obaly či zavádzame najnovšie trendy elektronického obchodu. Ale pred všetkými najnovšími technológiami bola jednoduchá vízia a najmä spolupráca medzi ľuďmi odhodlanými pracovať, aby sa to podarilo. Poďte sa s nami pozrieť na naše začiatky a spoločné úspechy.

 

A pretože spolupráca je dôležitým prvkom našej kultúry, aj vám pri súťažných odpovediach trochu pomôžeme. Pomôcky k odpovediam na naše súťažné otázky nájdete v našej časovej osi, na stránke henkel.sk a na našej Facebookovej stránke.

Vyplňte súťažný online kvíz a vyhrajte

3x

balík produktov Henkel v hodnote 144 eur.

henkel 144 narodeniny darcek

SÚŤAŽ TRVÁ OD 28. 9. 2020 DO 12. 10. 2020

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Oslávte s nami 144. narodeniny Henkel a vyhrajte naše produkty v hodnote 144 €“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže.

 

Organizátorom a usporiadateľom súťaže je:
Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 324 246, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1413/B (ďalej len „organizátor“).

Súťaž technicky zabezpečuje:
Spoločnosť Visual Communication, s.r.o., so sídlom Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 785 365, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21444/B (ďalej len „spolupracujúca agentúra“), ktorá zabezpečuje vybrané organizačné otázky súťaže.

 

I. Termín a miesto konania súťaže

Súťaž prebieha v dobe od 28.9.2020 do 12.10.2020 (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky, výhradne prostredníctvom webovej stránky www.vyhrajteshenkel.sk

 

II. Podmienky účasti

1. Účastníkom súťaže sa môže stať len fyzická osoba s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov (ďalej tiež „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

2. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak aj taká osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhra v takom prípade prepadá v prospech organizátora súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

 

III. Mechanika

Účastník sa do súťaže zapojí tak, že:

1. V období konania súťaže sa účastník zapojí do súťaže prostredníctvom vyplnenia súťažného online kvízu pod názvom „Oslávte s nami 144. narodeniny Henkel a vyhrajte naše produkty v hodnote 144 €“ na súťažnej webovej stránke www.vyhrajteshenkel.sk, kde zároveň do tu umiestneného súťažného formulára vyplní svoje kontaktné údaje:

• meno a priezvisko,
• adresa,
• e-mailová adresa,
• telefónne číslo,

a potvrdí svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“). Súťažiaci je do súťaže zaradený okamihom doručenia riadnej a úplnej súťažnej registrácie do súťaže.

Zapojenie sa do súťaže bude súťažiacemu potvrdené e-mailom na adresu uvedenú v registračnom formulári.

Do súťaže sa nemožno zapojiť opakovane, jedna emailová adresa oprávňuje súťažiaceho na jednu súťažnú registráciu.

Jeden konkrétny súťažiaci môže vyhrať v súťaži iba jednu výhru. Zároveň platí, že v prípade, keď dvaja a viac súťažiacich majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formulára rovnakú adresu, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru v súťaži získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorý celkom splnil podmienky súťaže, a ak ich splnilo viac členov jednej rodiny, tak tomu, ktorý uskutočnil svoju registráciu do súťaže najskôr.

2. Súťažiaci, ktorý riadne splnil všetky podmienky súťaže a riadne sa zaregistroval do súťaže, bude zaradený do žrebovania.

 

IV. Výhry

1. Do súťaže sú celkovo vložené 3 výhry:
3 x balík produktov Henkel v hodnote 144 eur
(ďalej a vyššie len „výhra“ alebo „výhry“).

V lehote 3 pracovných dní po skončení súťaže budú zo všetkých súťažiacich, ktorí sa riadne zapojili do súťaže, vyžrebovaní 3 výhercovia, ktorí vyhrávajú po jednej (1) výhre. Žrebovanie bude uskutočnené technickým správcom. Žrebovať sa bude vždy výhradne zo súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky súťaže. Žrebovať sa bude zo skupiny súťažiacich, ktorí v kvíze dosiahli najvyšší počet bodov za správne odpovede na súťažné otázky.

Jeden súťažiaci v súťaži môže získať len jednu výhru.

V prípade, že sa do súťaže nezapojí taký počet súťažiacich alebo dostatočný počet súťažiacich nesplní podmienky pre získanie výhier v súťaži (a všetky do súťaže vložené výhry tak nebudú môcť byť udelené), nerozdelené výhry prepadajú v prospech organizátora súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

 

V. Informovanie výhercov a odovzdanie výhier

1. Súťažiaci bude o svojej výhre informovaný na e-mailovej adrese, ktorú vyplnil v rámci súťažnej registrácie, a to do 3 pracovných dní od príslušného vyhodnotenia súťaže.

Výhry budú výhercom zaslané v lehote 30 dní od doručenia požadovaných údajov, a to prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu na území Slovenskej republiky, ktorú uviedli v rámci registrácie do súťaže. Organizátor si však vyhradzuje právo uprednostniť osobné odovzdanie výhier výhercovi, a to po predchádzajúcej dohode s výhercom o termíne a mieste odovzdania výhry. Odovzdanie výhry môže byť podmienené podpisom odovzdávacieho protokolu.

V prípade pochybností sa za výhercu považuje osoba uvedená v registračnom formulári, ktorá sa preukáže dokladom totožnosti. Výhru nie je oprávnená prevziať iná osoba. Výherca tak pred prevzatím výhry nie je oprávnený výhru akokoľvek delegovať, previesť alebo darovať inej osobe.

V prípade, že súťažiaci nesplní vyššie uvedené podmienky v stanovených termínoch, prípadne sa nepodarí výhercovi doručiť výhru v súlade s pravidlami alebo výhru nebude možné prideliť konkrétnemu výhercovi, prepadá neprevzatá výhra bez náhrady v prospech organizátora súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

Výhry vyobrazené na akýchkoľvek reklamných a propagačných materiáloch alebo v iných komunikačných materiáloch sú iba ilustratívne a skutočné výhry v súťaži sa môžu od vyobrazených líšiť.

 

VI. Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov

1. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

2. Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, IČO: 17 324 246, e-mail: dataprotectionsk@henkel.com, tel.: +421 2 333 19 212, je prevádzkovateľom pre účely spracovávania osobných údajov.

Osobné údaje účastníkov súťaže sú spracovávané za účelom registrácie súťaže, vedenie evidencie účastníkov súťaže, vyhodnotenie a informovanie o výhre. Právnym základom pre toto spracovanie sú tieto pravidlá súťaže, ktoré predstavujú zmluvnú dohodu medzi účastníkom súťaže a organizátorom súťaže, ktorým je spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Príjemcom osobných údajov účastníkov súťaže sú tieto spoločnosti:
– spoločnosť Visual Communication, s.r.o., so sídlom Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 785 365, na účely realizácie súťaže a odovzdania výhry.

Osobné údaje budú uložené u prevádzkovateľa a/alebo príjemcov po dobu trvania súťaže a ďalej 2 mesiace po skončení súťaže, t. j. maximálne do 12.12.2020

Účastník súťaže má právo požadovať od spoločnosti HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. prístup k poskytnutým osobným údajom, tzn. má právo získať od tejto spoločnosti potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším stanoveným informáciám. Ďalej má účastník súťaže právo na blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu, namietať ďalšie spracovávanie, právo na opravu nepresných alebo na doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. V prípade, že sú osobné údaje spracovávané automatizovane, má účastník súťaže aj právo získať poskytnuté osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto osobné údaje inému správcovi, bez toho aby mu v tom spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. bránila (právo na prenositeľnosť). Tieto práva môže účastník súťaže uplatňovať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu na spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. uvedeného vyššie.

V prípade, že sa účastník súťaže domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov v rámci tejto súťaže, došlo k porušeniu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, má právo podať sťažnosť u niektorého dozorného úradu , najmä v štáte jeho obvyklého pobytu, miesta výkonu jeho zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu. Týmto dozorným úradom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

3. Zaslaním súťažného formulára do súťaže účastník súťaže výslovne potvrdzuje, že týmto ani jeho účasťou v súťaži neboli porušené práva ani oprávnené záujmy akéhokoľvek iného subjektu. Účastník súťaže najmä výslovne potvrdzuje, že disponuje všetkými právami, súhlasmi a potvrdeniami, ktoré v zmysle týchto pravidiel udeľuje. Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti so svojou účasťou v súťaži ako aj v súvislosti s udelením práv, súhlasov a potvrdení podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich ochranu osobnosti, osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov.

 

VII. Záverečné ustanovenia

1. Vyplnením a odoslaním registračného formulára, ako aj zaregistrovaním súťažného nákupu do súťaže vyjadruje účastník súťaže svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

2. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 eur je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb a podlieha aj odvodu na zdravotné poistenie. Hodnoty jednotlivých výhier umiestnených do súťaže sú nasledovné: 144 eur s DPH.

3. Organizátor je oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť alebo upraviť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne, formou číslovaných dodatkov, a zverejnené na internetových stránkach: vyhrajteshenkel.sk.

4. Organizátor nie je zodpovedný za nedoručenie, omeškanie alebo stratu zásielky s výhrou, výhry, ktoré budú organizátorovi vrátené ako nedoručené alebo ktoré nebude možné prideliť, doručiť, prepadajú v prospech organizátora, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

5. Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné plnenie než na plnenie výslovne stanovené v týchto pravidlách a organizátorom poskytnuté, pričom nárok na plnenie vzniká len za splnenie všetkých platných podmienok. Výherca nie je oprávnený požadovať akékoľvek ďalšie plnenie nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách.

6. Výhry v súťaži nie je možné reklamovať. Všetky reklamácie je výherca povinný uplatňovať priamo u dodávateľa výhier.

7. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to najmä v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

8. Výmena výhier alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži alebo výhier právnou cestou nie je možné.

9. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek riziká ani akúkoľvek škodu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou na súťaži alebo prostredníctvom získanej výhry.

10. Organizátor týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný, účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než na tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

11. Organizátor súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť na súťaži. Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by taký účastník porušoval pravidlá, konal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným spôsobom, využíval komunikačné prostriedky na poškodzovanie mena organizátora alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov alebo škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. Toto právo majú uvedené subjekty voči účastníkovi aj v prípade, keď sa podobného konania v prospech účastníka dopustila tretia osoba, ktorá dopomohla/dopomáhala danému účastníkovi k získaniu výhry.

12. Organizátor ani technický správca súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

13. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia. O výhrach v súťaži s konečnou platnosťou a bez možnosti odvolania rozhoduje taktiež organizátor súťaže. V prípade pochybností o splnení podmienok súťaže jednotlivými účastníkmi majú dôkazné povinnosti účastníci.

14. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže je rozhodné znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže.

15. Originál úplných pravidiel bude počas súťaže zverejnený na internetových stránkach vyhrajteshenkel.sk.

V Bratislave dňa 28. septembra 2020

Back To Top