Skip to content
ysp 2019
ysp 2019 mobil

Súťaž skončila.

VÝHERCOVIA

 

Mária P.
Norbert N.
Rozalia N.
Mária Š.
Oľga P.

 

Všetkým výhercom gratulujeme!

SPLŇTE SI SVOJE SNY!

Nakúpte výrobky Henkel & Schwarzkopf v minimálnej hodnote 5,99 €, zaregistrujte pokladničný doklad a vyhrajte

5x

ysp 2019 vyhra

predplatenú kartu v hodnote
1 000 EUR!

SÚŤAŽ TRVÁ OD 01. 01. 2019 DO 28. 02. 2019

Zúčastnené siete predajní

billa logo
coop logo
dm logo
101 Drogeria logo
kidmarket logo
metro logo
tesco logo
teta logo
top drogeria logo

Zúčastnené značky

Schwartzkopf logo
Got2b logo
fa-logo
Palette logo
Live logo
vademecum-logo
beology logo
syoss-logo
diadermine logo
color-expert-logo
Nature Box logo
taft-logo
Pure Color logo
Schauma logo
barnangen logo
Gliss logo

Cieľom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Henkel – Splňte si svoje sny“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

Organizátorom súťaže je:
PROMOANGEL s.r.o.
so sídlom: Praha 4 – Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 140 00, Česká republika
IČO: 290 24 463
spoločnosť zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 160789
(ďalej len „organizátor“ alebo „organizátor súťaže“).

Usporiadateľom súťaže je:
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
so sídlom: Bratislava, Záhradnícka 91, PSČ: 821 08, Slovenská republika
IČO: 17 324 246
spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.1413/B
(ďalej len „usporiadateľ“ alebo „usporiadateľ súťaže“).

Súťaž technicky zabezpečuje:
VISUAL COMMUNICATION s.r.o.
so sídlom: Bratislava, Karpatská 18, PSČ 811 05, Slovenská republika
IČO: 35 785 365
spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.21444/B
(ďalej len „technický správca“ alebo „technický správca súťaže“).

 

I. Termín a miesto konania súťaže

1. Súťaž prebieha od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019 vrátane (ďalej len „obdobie konania súťaže“), výhradne prostredníctvom jednotlivých kamenných predajní (v ich otváracej dobe) obchodného reťazca:

Tesco – prevádzkovaného spoločnosťou TESCO STORES SR, a.s.
Billa – prevádzkovaného spoločnosťou BILLA s.r.o.
Metro – prevádzkovaného spoločnosťou METRO Cash & Carry SR s. r. o.
DM – prevádzkovaného spoločnosťou dm drogerie markt, s. r. o.
Teta – prevádzkovaného spoločnosťou p.k.Solvent SK s.r.o.
Drogerie 101 – prevádzkovaného spoločnosťou Emil Krajčík, s.r.o.
TOP drogéria – prevádzkovaného spoločnosťou pk Solvent SK, s.r.o.
Kidmarket – prevádzkovaného spoločnosťou CREATIVE TRADE s.r.o.
COOP Jednota – prevádzkovaného spoločnosťou COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

 

II. Podmienky účasti

1. Účastníkom súťaže sa môže stať len fyzická osoba – spotrebiteľ, plne spôsobilý na právne úkony, s trvalým pobytom a adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov (ďalej tiež „záujemca“). Účastníkom súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcej vete (a nie je zo súťaže vylúčená podľa ods. 2 nižšie), ktorá v období a mieste konania súťaže vykoná súťažný nákup a platne sa aspoň raz, tak ako je stanovené ďalej v týchto pravidlách, registruje do súťaže (ďalej tiež „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

2. Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k organizátorovi, usporiadateľovi, technickému správcovi alebo ich spolupracujúcim spoločnostiam, ako aj osoby týmto osobám blízke v zmysle ust. § 116 zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.

3. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti na tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.

 

III. Mechanika

Záujemca sa do súťaže zapojí tak, že:

1. v období konania súťaže a v mieste konania súťaže (tzn. v kamenej predajni niektorého z vyššie uvedených obchodných reťazcov na území Slovenskej republiky) jednorazovo (na jednu účtenku) nakúpi ľubovoľné výrobky značky: Schwarzkopf (TAFT, got2b, Gliss Kur, Schauma, Beology); farby Palette a Schwarzkopf (Palette, Natural & Easy, LIVE, Pure Color, Color Expert); Syoss, FA, Vademecum, Nature Box, Barnängen, alebo Diadermine (ďalej len „súťažné výrobky“) v celkovej minimálnej hodnote aspoň 5,99 EUR (ďalej len ako „súťažný nákup“). Za tento súťažný nákup dostane účastník súťažnú účtenku, ktorú si súťažiaci uschová (ďalej len „súťažná účtenka“).

Súťažiaci je za účelom prípadného preukázania svojho nároku na výhru povinný si uschovať všetky súťažné účtenky, s ktorými sa zúčastnil súťaže. Ich riadne predloženie je podmienkou vzniku nároku na výhru a následného odovzdania výhry v súťaži.

Pre vylúčenie pochybností sa stanovuje, že na preukázanie súťažného nákupu spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel možno použiť iba originály dokladov o zaplatení obsahujúce DKP kód súťažnej účtenky, z ktorých bude jednoznačne vyplývať uskutočnenie príslušného nákupu v mieste a obdobie konania súťaže, a na ktorých bude vytlačený dátum a čas uskutočnenia súťažného nákupu, počet, názov a cena zakúpených súťažných výrobkov.

2. Navštívi súťažené stránky www.vyhrajteshenkel.sk, kde do tu umiestneného súťažného formulára vyplní tieto údaje:
– meno a priezvisko,
– e-mailová adresa,
– adresa trvalého bydliska,
– dátum a čas zo súťažnej účtenky,
– a DKP kód súťažnej účtenky
a potvrdí že je starší ako 18 rokov, že sa zoznámil s týmito pravidlami a súhlasí s nimi, udelí svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu stanovenom týmito pravidlami a prostredníctvom príslušného tlačidla súťažný formulár odošle. Súťažiaci je do súťaže zaradený okamihom doručenia potvrdzovacieho e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v súťažnom formulári, avšak k času doručenia úplne a pravdivo vyplneného súťažného formulára technickému správcovi (ďalej len „súťažná registrácia“).

Do súťaže sa možno zapojiť aj opakovane, vždy však s novým súťažným nákupom, t. j. jeden súťažný nákup oprávňuje vždy iba na jednu registráciu do súťaže (t.j. nie je rozhodujúce, v akej hodnote presahujúcej vyššie uvedenú minimálnu hodnotu súťažného nákupu bol konkrétny súťažný nákup uskutočnený, pretože každú jednotlivú súťažnú účtenku je možné do súťaže registrovať iba raz. Teda napr. ak súťažná účtenka preukazuje nákup súťažných výrobkov v hodnote 12 EUR, oprávňuje táto záujemca stále iba na jednu súťažnú registráciu).

Jeden konkrétny súťažiaci môže vyhrať v súťaži iba jednu výhru. Zároveň platí, že v prípade, keď dvaja a viac súťažiacich majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do súťažného formulára rovnakú adresu, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru v súťaži získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorý celkom splnil podmienky súťaže, a ak ich splnilo viac členov jednej rodiny, tak tomu, ktorému vznikol nárok na výhru (ktorý bol vyžrebovaný a splnil všetky nadväzujúce podmienky) najskôr.

Súťažiaci je povinný uschovať si súťažné účtenky ku všetkým súťažným nákupom, s ktorými sa do súťaže zapojil. Povinnosť súťažiacich uschovať, a prípadne tiež na vyzvanie predložiť originály súťažných účteniek s cieľom overenia platnej účasti na súťaži, je jednou zo základných podmienok účasti na tejto súťaži. Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľovi alebo organizátorovi všetky súťažné účtenky, s ktorými sa zúčastnil súťaže a ktoré preukazujú riadne uskutočnenie súťažných nákupov, bude zo súťaže vylúčený a stráca aj nárok na prípadnú výhru. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

3. Samotný súťažný nákup musí byť urobený pred odoslaním príslušného súťažného formulára, a to v období a v mieste konania súťaže – teda súťažný nákup musí vždy predchádzať (alebo mať min. zhodný čas uskutočnenia s časom doručenia súťažného formulára).

 

IV. Výhry

1. Výhrou v súťaži je:

Predplatená platobná darčeková karta Maestro od spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. v hodnote 1000 EUR (ďalej a vyššie len „výhra“)

  • Do súťaže je vložených celkom 5 ks výhry. Každý výherca získa 1 ks výhry.
  • Viac informácií o karte nájdete na: https://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  • Darčekové karty zaisťuje partner súťaže, spoločnosť OTP Banka Slovensko, a.s., IČ: 31 318 916 (ďalej len “partner”) s tým, že užívanie výhry sa riadia výlučne Všeobecnými obchodnými podmienkami partnera (https://www.otpbanka.sk/vseobecne-obchodne-podmienky).
  • Doba platnosti je uvedená na príslušnej darčekovej karte. Kartu nie je možné dobíjať, platby a výbery z nej možno robiť len u obchodníka a v bankomatoch označených logom Maestro. Vloženú sumu možno čerpať jednorázovo aj postupne.

V lehote 5 pracovných dní po skončení súťaže bude zo všetkých platných súťažných registrácií súťažiacich, ktorí sa riadne zapojili do súťaže, vyžrebovaných 5 súťažiacich, ktorí pri splnení všetkých týchto podmienok stanú výhercami v súťaži. Žrebovanie bude uskutočnené technickým správcom. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol podpísaný 2-ma svedkami. Zároveň budú vyžrebovaní aj 2 náhradníci.

V prípade, že sa do súťaže nezapojí taký počet súťažiacich alebo dostatočný počet súťažiacich nesplní podmienky pre získanie výhier v súťaži (a všetky do súťaže vložené výhry tak nebudú môcť byť udelené), popr. nebude možné všetky výhry vložené do súťaže rozdeliť z iných relevantných dôvodov (v súlade s týmito pravidlami a právnymi predpismi), nerozdelené výhry prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

 

V. Informovanie výhercov a odovzdanie výhier

1. Súťažiaci bude o svojom vyžrebovaní informovaný na e-mailovej adrese, ktorú vyplnil v rámci súťažnej registrácie, a to do 10 dní od príslušného vyhodnotenia súťaže.

Súčasťou uvedenej informatívnej správy bude tiež výzva na zaslanie úradne overených kópií súťažných účteniek, s ktorými sa súťažiaci zapojil do súťaže, na adresu: Promoangel s.r.o., Belehradská 237/11, 140 00 Praha 4, heslo Henkel. Súčasťou tejto súťažnej zásielky musia byť kompletné kontaktné údaje vyžrebovaného súťažiaceho, ktoré súťažiaci uviedol pri súťažnej registrácii, v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a adresa trvalého bydliska na území Slovenskej republiky (na ktorú má byť zaslaná výhra) a ďalej úradne overené kópie súťažných účteniek, s ktorými sa súťažiaci zapojil do súťaže. Zásielku musí vyžrebovaný súťažiaci odoslať najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania informatívnej správy o vyžrebovaní (rozhodný je dátum na poštovej pečiatke) s tým, že táto zásielka musí byť doručená najneskôr do 30 dní odo dňa odoslania informatívnej správy o vyžrebovaní. V prípade nezaslania, nedoručenia, popr. nezaslania všetkých vyššie uvedených dokladov a údajov v požadovanej lehote (alebo v prípade, že tieto doklady nebudú zodpovedať skutočnostiam uvedeným v rámci súťažných registrácií) nevzniká súťažiacemu nárok na výhru a tá prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. Nárok na výhru vyžrebovanému súťažiacemu vzniká až v prípade, že kontrola zaslaných súťažných účteniek bude mať kladný výsledok. V prípade pochybností o pravosti súťažných účteniek je vyžrebovaný súťažiaci povinný predložiť pod sankciou vylúčenia zo súťaže v stanovenom termíne originály všetkých súťažných účteniek.

Výhry budú výhercom zaslané v lehote 30 dní od doručenia požadovaných dokladov a údajov, a to prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu na území Slovenskej republiky, ktorú uviedli v rámci registrácie do súťaže (v prípade, kedy budú od vyžrebovaného súťažiaceho vyžiadané originály súťažných účteniek, lehota na zaslanie výhier sa primerane posúva – ak vznikne na výhru nárok). Výhra môže byť výhercovi doručená len do vlastných rúk, oproti preukázaniu totožnosti. Usporiadateľ si však vyhradzuje právo uprednostniť osobné odovzdanie výhier výhercovi, a to po predchádzajúcej dohode s výhercom o termíne a mieste odovzdania výhry. Odovzdanie výhry môže byť podmienené podpisom odovzdávacieho protokolu.

V prípade pochybností o splnení podmienok účasti v súťaži či nároku na výhru nesie dôkazné bremeno súťažiaci.. Výhru nie je oprávnená prevziať iná osoba.

V prípade, že súťažiaci nesplní vyššie uvedené podmienky v stanovených termínoch, prípadne sa nepodarí výhercovi doručiť výhru v súlade s pravidlami alebo výhru nebude možné prideliť konkrétnemu výhercovi, prepadá neprevzatá výhra bez náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

Výhry vyobrazené na akýchkoľvek reklamných a propagačných materiáloch alebo v iných komunikačných materiáloch sú iba ilustratívne a skutočné výhry v súťaži sa môžu od vyobrazených líšiť.

 

VI. Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov

1. Účasťou v tejto súťaži záujemca udeľuje súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov na účel realizácie súťaže podľa týchto pravidiel, t. j. s ich zodpovedajúcim spracovaním zo strany usporiadateľa, ktorý je prevádzkovateľom, a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu na území SR, e-mail, DKP kód súťažnej účtenky, dátum a čas súťažných nákupov, údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas súťažných registrácií, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaj o veku nad 18 rokov, a v prípade výhry aj údaj o výhre, údaj o odovzdaní výhry a súvisiaca komunikácia.

2. Osobné údaje budú použité na účel vedenia súťaže zahŕňajúci organizáciu a vyhodnotenie súťaže, kontrolu súťaže a odovzdanie výhier.

3. Právnym základom spracúvania je súhlas.

4. Obdobie spracúvania na účel vedenia súťaže je obdobie od okamihu registrácie do súťaže až do odovzdania výhier), resp. do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr. Odvolaním súhlasu sa končí účasť záujemcu na súťaži a stráca nárok na výhru. Osobné údaje súťažiacich môžu byť spracúvané na základe oprávnených záujmov usporiadateľa tejto súťaže, najmä za účelom prípadného presadzovania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže alebo v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže.

5. Spôsob vykonávaného spracúvania je elektronický, ručný a čiastočne automatizovaný.

6. Údaje poskytnuté záujemcom môžu okrem organizátora a technického správcu spracúvať ako sprostredkovateľ marketingové spoločnosti poverené zadávateľom súťaže, a to spôsobom obvyklým pre zabezpečovanie súťaží, ako aj doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovníci, daňoví a právni poradcovia. Osobné údaje nebudú odovzdávané mimo Európskej únie.

7. Záujemca (resp. súťažiaci) môže kedykoľvek súhlas odvolať na e-mailovej adrese dataprotectionsk@henkel.com kde je možné uplatniť aj ostatné práva záujemcov / súťažiaceho. Záujemca (resp. súťažiaci) môže uplatniť aj ostatné práva záujemcu/súťažiaceho a v prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na usporiadateľa na jeho adrese alebo na e-maile dataprotectionsk@henkel.com Na tomto e-maile môže záujemca/súťažiaci podať usporiadateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti alebo iné otázky. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk, na ktorý môže súťažiaci podať sťažnosť.

8. Záujemca svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, bezodplatne meno, a mesto bydliska súťažiaceho v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb usporiadateľa, s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy záujemcov/súťažiacich. Súhlas podľa tohto odseku je udelený na obdobie, ktoré uplynie dovŕšením 5 rokov od ukončenia súťaže.

9. Záujemca (resp. súťažiaci) berie na vedomie, že má práva podľa príslušnej právnej úpravy t. j. najmä berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, spracúvanie je transparentné, že má právo na informácie a prístup k osobným údajom a právo na opravu svojich osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, obmedzenie spracovania, výmaz a ich likvidáciu. Záujemca (resp. súťažiaci) má rovnako právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má záujemca (resp. súťažiaci) rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania ako aj právo uplatniť tieto práva voči prevádzkovateľovi ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Záujemca (resp. súťažiaci) má právo na námietky proti spracúvaniu založenom na oprávnenom záujme. Záujemca (resp. súťažiaci) nebude predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho významne dotýka.

 

VII. Záverečné ustanovenia

1. Vyplnením a odoslaním súťažného formulára, vyjadruje účastník súťaže svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

2. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 eur je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb a podlieha aj odvodu na zdravotné poistenie.

3. Usporiadateľ, resp. organizátor so súhlasom usporiadateľa je oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť alebo upraviť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne, formou číslovaných dodatkov, a zverejnené na internetových stránkach: www.vyhrajteshenkel.sk.

4. Organizátor ani usporiadateľ nie je zodpovedný za nedoručenie, omeškanie alebo stratu zásielky s výhrou. Výhry, ktoré budú organizátorovi vrátené ako nedoručené alebo ktoré nebude možné prideliť, doručiť, prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

5. Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže, alebo v súvislosti s ňou, nárok na akékoľvek iné plnenie než na plnenie výslovne stanovené v týchto pravidlách a usporiadateľom alebo organizátorom poskytnuté, pričom nárok na plnenie vzniká len za splnenie všetkých platných podmienok. Výherca nie je oprávnený požadovať akékoľvek ďalšie plnenie nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách.

6. Výhry v sútaži nie je možné reklamovať u usporiadateľa alebo organizátora. Všetky reklamácie je výherca povinný uplatňovať priamo u dodávateľa výhier (karet).

7. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ, resp. organizátor so súhlasom usporiadateľa si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to najmä v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

8. Usporiadateľ ani organizátor týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný, účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa alebo organizátora než na tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Výmena výhier alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži alebo výhier právnou cestou nie je možné.

9. Organizátor ani usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek riziká ani akúkoľvek škodu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou na súťaži alebo prostredníctvom získanej výhry.

10. Účastník bude zo súťaže vylúčený, a to bez náhrady nákladov alebo škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania, alebo akéhokoľvek konania proti dobrým mravom alebo pravidlám tejto súťaže zo strany takého účastníka alebo niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorým táto dopomohla danému účastníkovi k účasti v súťaži, popr. získaniu výhry v súťaži.

11. Organizátor, usporiadateľ ani technický správca súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

12. Usporiadateľ aj organizátor súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť
na súťaži. Usporiadateľ, resp. organizátor so súhlasom usporiadateľa, si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia. O výhrach v súťaži s konečnou platnosťou a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže. V prípade pochybností o splnení podmienok súťaže jednotlivými účastníkmi majú dôkazné povinnosti účastníci.

13. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže je rozhodné znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže.

14. Originál úplných pravidiel bude počas súťaže zverejnený na internetových stránkach www.vyhrajteshenkel.sk.

V Bratislave dňa 31. decembra 2018

Back To Top