Skip to content
pure color
pure color

Súťaž skončila.

Vyfoť sa v predajni

teta-logo-big

vo fotostánku Pure Color,
nahraj fotku s hashtagom #purecolorsutaz na Instagram

a vyhraj fotoaparát:

INSTAX MINI!

SÚŤAŽ TRVÁ 18. 05. 2018 do 26. 05. 2018

Zmyslom tohto statusu je úprava pravidiel súťaže Schwarzkopf Pure Color (ďalej len „súťaž“). Cieľom súťaže je nechať sa odfotiť promotérkou vo fotostánku na predajni Teta (ideálne aj s farbou Pure Color) a nahrať fotku na Instagram pod hashtagom #purecolorsutaz.

Tento status je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže. Usporiadateľom akcie na Slovensku je spoločnosť Story TLRS s.r.o., se sídlem Heleny Malířové 285/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 04160754, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243445 (ďalej len „usporiadateľ“). Objednávateľom súťaže na Slovensku je spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 324 246, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1413/Bďalej len „objednávateľ“).

 

Harmonogram súťaže:
Súťaž prebieha v termíne od 18. 5. 2018 – 26. 5. 2018. Víťazi budú vyhlásení súčasne a celkovo budú traja. Vyhodnotenie súťaže prebehne nasledujúcim spôsobom:

a. Registrácia Do súťaže sa zaregistruje užívateľ Instagramu, ktorý pod hashtag #purecolorsutaz nahraje fotku z fotostánku Pure Color predajniach drogerie Teta.

b. Vyhodnotenie Zo všetkých príspevkov, ktoré splňujú podmienky pre účasť v súťaži stanovené týmto statusom budú vybrané porotou tri najznámejšie príspevky, ktoré získajú hlavnú cenu. Každý užívateľ smie nahrať obrázok či video s hashtagom len jedenkrát. V prípade viacerých príspevkov od jedného užívateľa je započítaný len prvý v poradí. Celkoví víťazi budú vyhlásení 31. 5. 2018 na FB profile Schwarzkopf SK. Všetkých víťazov bude kontaktovať usporiadateľ prostredníctvom Instagramu.

c. Súťažiaci Súťažiacim sa môže stať fyzická osoba, ktorá dosahuje vek 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá spĺňa podmienky registrácie súťaže. Usporiadateľ má právo vylúčiť zo súťaže fotografie, videá alebo súťažiaceho, pokiaľ má oprávnené podozrenie na nedodržanie pravidiel alebo spáchanie podvodného jednania zo strany súťažiaceho či akejkoľvek inej osoby, jednajúcej v prospech súťažiaceho.

d. Cena V súťaži budú ocenené tri najzaujímavejšie príspevky nasledujúcou cenou: Fotoaparát FujiFilm INSTAX MINI 9.

e. Povinnosti víťaza Víťaz povinný poskytnúť meno, priezvisko a doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky potrebnú k odoslaniu výhry.

 

2. Všeobecné ustanovenia:

a. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnom znení.

b. Poskytnutím fotografie/videa do súťaže súťažiaci potvrdzuje a zodpovedá za to, že poskytnutím materiálu do súťaže nie sú porušené práva tretích osôb alebo všeobecné záväzné predpisy. V prípade, že poskytnutím fotografie/videa do súťaže sú porušené práva tretích osôb, je objednávateľ a/alebo usporiadateľ oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť a v prípade, že už bola výhra predaná, žiadať jej vrátenie; s tým nie je spojené právo súťažiaceho na náhradu škody od usporiadateľa, objednávateľa alebo tretích osôb.

c. Nahraním fotografie a videa súťažiaci súhlasí s ich zverenjením na Facebooku profilu Schwarzkopf SK po dobu najneskôr do 2 mesiacov po skončení súťaže, tzn. Minimálne do 26.7.2018.

d. Účasťou v súťaži súťažiaci berie na vedomie, že obsah aplikácie, jej výkon, rýchlosť prenosu správ a dat, ďalej rychlosť odpovedí sú závislé na obsluhujúcej technológii, preto tieto môžu byť nepriaznivo ovplyvnené na usporiadateľovi nezávislými faktormi, ako je například (avšak nie výhradne) chyba v spojení, výkonserverových počítačov či zachovanie bezpečného sieťového pripojenia. Usporiadateľ a objednávateľ vylučujú akúkoľvek zodpovednosť, ktorá pramení z vyššie uvedeného. Správcom osobních údajov je poskytnutých účastníkmi súťaže je spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 324 246, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1413/B

Osobné údaje účastníkov súťaže sú spracované za účelom registrácie do súťaže, vedenie evidencie súťažiacich, vyhodnotenie súťaže, informovanie a zverejňovanie výhercov a posielanie výhier. Právnym základom pre toto spracovanie sú tieto pravidlá súťaže, ktoré predstavujú zmluvné jednanie medzi účastníkom súťaže a usporiadateľom súťaže, ktorým je spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol s r.o.

Príjemcom osobných údajov účastníkov súťaže sú nasledujúce spoločnosti:
Story TLRS

Osobné údaje budú uložené u správcu a/alebo príjemcu po dobu trvania súťaže a ďalej 2 mesiace po skončení súťaže, tzn. maximálne do 26. 7. 2018
Účastník súťaže má právo požadovať od spoločnosti HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. prístup k poskytnutým osobným údajom, tzn. má právo získať od tejto spoločnosti potvrdenie, či osobní údaje, ktoré sa ho týkajú, sú či nie sú spracovávane, a pokiaľ je tomu tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším stanoveným informáciám. Ďalej má účastník súťaže právo na opravu nepresných alebo na doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. V prípade, že sú osobné údaje spracovávané automatizovane, má účastník súťaže tiež právo získať poskytnuté osobné údaje vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formátu a právo predať tieto osobné údaje inému správcovi bez toho, aby by mu v tom spoločnosť HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. bránila (právo na prenesiteľnosť). Tieto práva môže účastník súťaže uplatňovať prostredníctvom e-mailového alebo telefónneho kontaktu na spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. uvedeného vyššie.
V prípade, že sa účastník súťaže domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov v rámci tejto súťaže, došlo k porušeniu Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679), má právo podať sťažnosť u niektorého dozorného úradu, hlavne v štáte jeho obvyklého bydliska, miesta výkonu jeho zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu. Týmto dozorným úradom Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

f. Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Vymáhaní účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené. Pri nesplnení podmienok podľa pravidiel tejto súťaže stráca súťažiaci nárok na výhru. Usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré súťažiacim prípadne vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s čerpaním/užívaním výhier. Výhry v súťaži sú právne nevymahateľné. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odporúčaná, spravovaná alebo inak spojovaná so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci je vyrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie usporiadateľ súťaže a v žiadnom prípade spoločnosť Facebook. Spoločnosť Facebook nemá v súvislosti s usporiadaním súťaže voči súťažiacim žiadnu zodpovednosť.

g. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamžiku predania výhry výhercovi; v prípade posielanie výhry okamžikom predania k preprave. Usporiadateľ ani objednávateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s využitím výhier. Usporiadateľ na vlastné náklady vysporiada prípadnou daň z výhry, pokiaľ zo zákona vyplýva.

h. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., usporiadateľa, a osoby im blízke a ostatné spolupracujúce spoločnosti. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba im blízka, výhra nie je platne získaná a takéto osobe nebude predaná.

i. Práva súťažiaceho a výherca vyplývajúce z týchto pravidiel a súťaže nemožno prevádzať na tretie osoby.

Zúčastnené siete predajní

teta logo

Zúčastnené značky

Schwartzkopf logo
Back To Top