Skip to content
Vytvorte svoj styl
Vytvorte svoj styl

VÝHERCOVIA

Ingrid Hubčíková
Erika Nagyova
Anna Barnisinova
Jakub Siládi
Dana Demcakova

 

Všetkým výhercom gratulujeme!

Súťaž skončila.

Dotvorte svoj štýl novým iPhonom X

NAKÚPTE ĽUBOVOĽNÉ VÝROBKY SCHWARZKOPF, SYOSS, FAVADEMECUM V MINIMÁLNEJ HODNOTE 5,99 €, ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE A VYHRAJTE.

iPhoneXSilver5xSK_668x1000-blackwhite

SÚŤAŽ TRVALA OD 1. 1. DO 28. 2. 2018

Zúčastnené siete predajní

tesco logo
billa logo
metro logo
dm logo
teta logo
101 Drogeria logo

Zúčastnené značky

Schwartzkopf logo
syoss-logo
fa-logo
vademecum-logo

Cieľom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Henkel – vyhraj iPhone“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

 

Organizátorom súťaže je:

PROMOANGEL s.r.o.

so sídlom: Praha 4 – Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 140 00, Česká republika

IČO: 290 24 463

spoločnosť zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 160789

(ďalej len „organizátor“ alebo „organizátor súťaže“).

 

Usporiadateľom súťaže je:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

so sídlom: Bratislava, Záhradnícka 91, PSČ: 821 08, Slovenská republika

IČO: 17 324 246

spoločnosť zapísaná v OR vedenom  Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.1413/B

(ďalej len „usporiadateľ“ alebo „usporiadateľ súťaže“).

 

Súťaž technicky zabezpečuje:

VISUAL COMMUNICATION s.r.o.

so sídlom: Bratislava, Karpatská 18, PSČ 811 05, Slovenská republika

IČO: 35 785 365

spoločnosť zapísaná v OR vedenom  Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.21444/B

(ďalej len „technický správca“ alebo „technický správca súťaže“).

 

I. Termín a miesto konania súťaže

 

 1. Súťaž prebieha od 1. 1. do 28. 2. 2018 vrátane (ďalej len „obdobie konania súťaže“), výhradne prostredníctvom jednotlivých kamenných predajní obchodného reťazca:

 

 • Tesco – prevádzkovaného spoločnosťou TESCO STORES SR, a.s.
 • Billa – prevádzkovaného spoločnosťou BILLA s.r.o.
 • Metro – prevádzkovaného spoločnosťou METRO Cash & Carry SR s. r. o.
 • DM – prevádzkovaného spoločnosťou dm drogerie markt, s. r. o.
 • Teta – prevádzkovaného spoločnosťou PEMAS plus spol. s r.o.
 • Drogerie 101 – prevádzkovaného spoločnosťou Emil Krajčík, s.r.o.

 

na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

 

II. Podmienky účasti

 

 1. Účastníkom súťaže sa môže stať len fyzická osoba s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov (ďalej tiež „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).
 2. Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k organizátorovi, usporiadateľovi, technickému správcovi alebo ich spolupracujúcim spoločnostiam, ako aj osoby týmto osobám blízke v zmysle ust. § 116 zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka.
 3. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak aj taká osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhra v takom prípade prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že organizátor alebo usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

 

III. Mechanika

 

Účastník sa do súťaže zapojí tak, že:

 

 1. v období konania súťaže a v mieste konania súťaže, resp. vo vybranom obchodnom reťazci zapojenom do súťaže jednorazovo (na jednu účtenku) nakúpi ľubovoľné výrobky značky: Schwarzkopf (TAFT, got2b, Gliss Kur, Schauma) alebo farby Schwarzkopf (Palette, Natural & Easy, LIVE) alebo Syoss, FA, Vademecum (ďalej len „súťažné výrobky“) v celkovej minimálnej hodnote aspoň 5,99 eur (ďalej len ako „súťažný nákup“). Za tento súťažný nákup dostane účastník súťažnú účtenku, ktorú si súťažiaci uschová (ďalej len „súťažná účtenka“).

 

Súťažiaci je za účelom  prípadného preukázania svojho nároku na výhru povinný si uschovať všetky súťažné účtenky, s ktorými sa zúčastnil  súťaže. Ich riadne predloženie je podmienkou vzniku nároku na výhru a následného odovzdania výhry v súťaži.

 

Pre vylúčenie pochybností sa stanovuje, že na preukázanie súťažného nákupu spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel možno použiť iba originály dokladov o zaplatení z elektronickej registračnej pokladnice, z ktorých bude jednoznačne vyplývať uskutočnenie príslušného nákupu v príslušnom mieste konania súťaže, resp. v príslušnom obchodnom reťazci. V prípade, že elektronická pokladnica neuvádza vypísané názvy výrobkov, je nutné na preukázanie súťažného nákupu doložiť spolu s týmto dokladom o zaplatení aj predavačom ručne vyplnený originálny doklad s vypísaním názvu všetkých zakúpených súťažných výrobkov a pečiatkou danej predajne, to isté platí primerane pre ostatné chýbajúce údaje na účtovnom doklade, ktoré sa vyžadujú týmito súťažnými pravidlami.

 

 1. Navštívi súťažené stránky vyhrajteshenkel.sk, kde do tu umiestneného súťažného formulára vyplní svoje kontaktné údaje:
 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • a číslo súťažnej účtenky

a potvrdí svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže a so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu stanovenom týmito pravidlami (ďalej len „súťažná registrácia“). Súťažiaci je do súťaže zaradený okamihom doručenia riadnej a úplnej súťažnej registrácie do súťaže.

 

Zapojenie sa do súťaže bude súťažiacemu potvrdené e-mailom na adresu uvedenú v registračnom formulári.

 

Do súťaže sa možno zapojiť aj opakovane, vždy však s novým súťažným nákupom, t. j. jeden súťažný nákup oprávňuje vždy iba na jednu registráciu do súťaže (t.j. nie je rozhodujúce, v akej hodnote presahujúcej vyššie uvedenú minimálnu hodnotu súťažného nákupu bol konkrétny súťažný nákup uskutočnený, pretože každú jednotlivú súťažnú účtenku je možné do súťaže registrovať iba raz. Teda napr. ak súťažná účtenka preukazuje nákup súťažných výrobkov v hodnote 12 eur, oprávňuje táto súťažiaceho stále iba na jednu súťažnú registráciu).

 

Jeden konkrétny súťažiaci môže vyhrať v súťaži iba jednu výhru. Zároveň platí, že v prípade, keď dvaja a viac súťažiacich majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formulára rovnakú adresu, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru v súťaži získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorý celkom splnil podmienky súťaže, a ak ich splnilo viac členov jednej rodiny, tak tomu, ktorý uskutočnil svoju registráciu do súťaže najskôr.

 

Súťažiaci je povinný uschovať si súťažné účtenky ku všetkým súťažným nákupom, s ktorými sa do súťaže zapojil; ak nedoloží na výzvu organizátora hoci len jedinú z nich, bude zo súťaže vylúčený. Povinnosť súťažiacich uschovať, a prípadne tiež na vyzvanie predložiť originály súťažných účteniek s cieľom overenia platnej účasti na súťaži, je jednou zo základných podmienok účasti na tejto súťaži. Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľovi alebo organizátorovi všetky súťažné účtenky, s ktorými sa zúčastnil  súťaže a ktoré preukazujú riadne uskutočnenie súťažných nákupov, bude zo súťaže vylúčený a stráca aj nárok na prípadnú výhru. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

 

 1. Samotný súťažný nákup musí byť urobený pred odoslaním príslušnej súťažnej registrácie, a to v období a v mieste konania súťaže, – teda súťažný nákup musí vždy predchádzať (alebo mať min. zhodný čas uskutočnenia s časom doručenia súťažnej registrácie).

 

 1. Súťažiaci, ktorý riadne splnil všetky podmienky súťaže a riadne zaregistroval do súťaže svoj súťažný nákup prostredníctvom súťaženej účtenky, bude zaradený do žrebovania.

 

 1. Za účastníka súťaže sa v prípade pochybností považuje osoba, ktorá vlastní súťažné účtenky preukazujúce uskutočnenie príslušného/-ých súťažného/-ych nákupu/-ov. Povinnosť vierohodne preukázať uvedené skutočnosti má súťažiaci.

 

IV. Výhry

 

 1. Do súťaže je celkovo vložených:

 

5× iPhone X 256 GB v hodnote 1 400 eur (ďalej a vyššie len „výhra“).

 

V lehote 3 pracovných dní po skončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich, ktorí sa riadne zapojili do súťaže, vyžrebovaných 5 výhercov, ktorí vyhrávajú 1 kus výhry. Žrebovanie bude uskutočnené technickým správcom. Žrebovať sa bude vždy výhradne zo súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky súťaže. O každom žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol podpísaný svedkami. Zároveň budú vyžrebovaní aj 2 náhradníci.

 

Jeden súťažiaci v súťaži môže vyhrať iba raz.

 

V prípade, že sa do súťaže nezapojí taký počet súťažiacich alebo dostatočný počet súťažiacich nesplní podmienky pre získanie výhier v súťaži (a všetky do súťaže vložené výhry tak nebudú môcť byť udelené), nerozdelené výhry prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

 

 

 

V. Informovanie výhercov a odovzdanie výhier

 

 1. Súťažiaci bude o svojej výhre informovaný na e-mailovej adrese, ktorú vyplnil v rámci súťažnej registrácie, a to do 3 pracovných dní od príslušného vyhodnotenia súťaže.

 

Súčasťou uvedenej výhernej správy bude tiež výzva na zaslanie originálu (alebo úradne overených kópií) súťažných účteniek, s ktorými sa súťažiaci zapojil do súťaže, na adresu: Promoangel s.r.o., Belehradská 237/11, 140 00 Praha 4. Súčasťou tejto súťažnej zásielky musia byť aj kompletné kontaktné údaje výhercu, ktoré súťažiaci uviedol pri súťažnej registrácii, v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa a adresa trvalého bydliska na území Slovenskej republiky (na ktorú má byť zaslaná výhra) a ďalej originál (alebo úradne overené kópie) súťažných účteniek, s ktorými sa súťažiaci zapojil do súťaže. Zásielku výherca musí odoslať najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa odoslania informatívnej správy o výhre (rozhodný je dátum na poštovej pečiatke), s tým, že táto zásielka musí byť doručená najneskôr do 30 dní odo dňa odoslania informatívnej správy o výhre. V prípade nezaslania, nedoručenia, popr. nezaslania všetkých vyššie uvedených dokladov a údajov v požadovanej lehote (alebo v prípade, že tieto doklady nebudú zodpovedať skutočnostiam uvedeným v rámci súťažných registrácií) stráca súťažiaci nárok na výhru a tá prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. V prípade pochybností o pravosti súťažných účteniek je výherca povinný predložiť pod sankciou vylúčenia zo súťaže v stanovenom termíne originály všetkých súťažných účteniek.

 

Výhry budú výhercom zaslané v lehote 30 dní od doručenia požadovaných dokladov a údajov, a to prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu na území Slovenskej republiky, ktorú uviedli v rámci registrácie do súťaže. Usporiadateľ si však vyhradzuje právo uprednostniť osobné odovzdanie výhier výhercovi, a to po predchádzajúcej dohode s výhercom o termíne a mieste odovzdania výhry. Odovzdanie výhry môže byť podmienené podpisom odovzdávacieho protokolu.

 

V prípade pochybností sa za výhercu považuje osoba uvedená v registračnom formulári, ktorá sa preukáže dokladom totožnosti. Výhru nie je oprávnená prevziať iná osoba. Výherca tak pred prevzatím výhry nie je oprávnený výhru akokoľvek delegovať, previesť alebo darovať inej osobe.

 

V prípade, že súťažiaci nesplní vyššie uvedené podmienky v stanovených termínoch, prípadne sa nepodarí výhercovi doručiť výhru v súlade s pravidlami alebo výhru nebude možné prideliť konkrétnemu výhercovi, prepadá neprevzatá výhra bez náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

 

Výhry vyobrazené na akýchkoľvek reklamných a propagačných materiáloch alebo v iných komunikačných materiáloch sú iba ilustratívne a skutočné výhry v súťaži sa môžu od vyobrazených líšiť.

 

 

 

VI. Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov

 

 1. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

 

 1. Registráciou do súťaže, resp. odoslaním registračného formulára so svojimi osobnými údajmi v rozsahu čl. III. ods. 2 (a v prípade riadne odôvodnených rozdielnych údajov v rozsahu čl. V.) týchto pravidiel udeľuje súťažiaci dobrovoľný súhlas so spracúvaním týchto do súťaže poskytnutých osobných údajov (ďalej len „údaje“) a ich zaradením do databázy spoločnosti HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom: Bratislava, Záhradnícka 91, PSČ: 821 08, Slovenská republika, IČO:17 324 246, ako prevádzkovateľovi (ďalej len „spoločnosť“) a berie na vedomie, že jeho údaje budú v uvedenom rozsahu spracovávané prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je organizátor súťaže, t. j. spoločnosť PROMOANGEL s.r.o., so sídlom: Praha 4 – Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 140 00 a technický správca súťaže, t. j. spoločnosť VISUAL COMMUNICATION s r.o., so sídlom: Bratislava, Karpatská 18, PSČ 811 05, Slovenská republika, IČO: 35 785 365, na účely realizácie súťaže a odovzdania výhry. V prípade, že súťažiaci zaškrtne aj príslušné políčko v registračnom formulári „súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely“, udeľuje (pokiaľ neudelil už súhlas v uvedenom rozsahu skôr) tiež dobrovoľný súhlas na použitie údajov v rozsahu podľa prvej vety tohto odseku pre zaradenie do databázy na marketingové účely spoločnosti, t. j. ponúkanie výrobkov a služieb vrátane zasielania informácií o usporadúvaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielania obchodných oznamov prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Údaje budú uložené a spracované v čase nevyhnutnom vzhľadom na účel spracovania, najdlhšie však do odvolania súhlasu. Údaje môžu byť spracované na základe poverenia správcu podľa § 8 zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, aj sprostredkovateľom, ktorým je najmä organizátor a ďalší dodávatelia prevádzkujúci uvedené marketingové aktivity, ktorých aktuálny zoznam je k dispozícii na webovej stránke www.henkel.sk. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa § 15, 18 a súv. zák. č. 122/2013 Z.z., t. j. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že môže bezplatne kedykoľvek na adrese spoločnosti požiadať o ukončenie spracovania údajov a ich likvidáciu, že má právo prístupu k údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu atď a od účinnosti Nariadenia o ochrane osobných údajov (25. 5. 2018) právo na prenosnosť osobných údajov. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností spoločnosťou alebo spracovateľom sa môže obrátiť na spoločnosť alebo spracovateľa. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov súťažiaceho na účely marketingu je možné kedykoľvek a neznamená stratu možnosti súťažiaceho zúčastniť sa súťaže a získať výhru.

 

 1. Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., v platnom znení, Občianskeho zákonníka, bezodplatne nimi uvedené meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami a službami, s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže, a to počas 5 rokov od ukončenia súťaže.

 

VII. Záverečné ustanovenia

 

 1. Vyplnením a odoslaním registračného formulára, ako aj zaregistrovaním súťažného nákupu do súťaže vyjadruje účastník súťaže svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

 

 1. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 eur je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb a podlieha aj odvodu na zdravotné poistenie..

 

 1. Usporiadateľ, resp. organizátor so súhlasom usporiadateľa je oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť alebo upraviť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne, formou číslovaných dodatkov, a zverejnené na internetových stránkach: vyhrajteshenkel.sk.

 

 1. Organizátor ani usporiadateľ nie je zodpovedný za nedoručenie, omeškanie alebo stratu zásielky s výhrou, výhry, ktoré budú organizátorovi vrátené ako nedoručené alebo ktoré nebude možné prideliť, doručiť, prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

 

 1. Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže, alebo v súvislosti s ňou, nárok na akékoľvek iné plnenie než na plnenie výslovne stanovené v týchto pravidlách a usporiadateľom alebo organizátorom poskytnuté, pričom nárok na plnenie vzniká len za splnenie všetkých platných podmienok. Výherca nie je oprávnený požadovať akékoľvek ďalšie plnenie nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách.

 

 1. Výhry v súťaži nie je možné reklamovať. Všetky reklamácie je výherca povinný uplatňovať priamo u dodávateľa výhier.

 

 1. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ, resp. organizátor so súhlasom usporiadateľa si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to najmä v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

 

 1. Výmena výhier alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži alebo výhier právnou cestou nie je možné.

 

 1. Organizátor ani usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek riziká ani akúkoľvek škodu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou na súťaži alebo prostredníctvom získanej výhry.

 

 1. Usporiadateľ ani organizátor týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný, účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa alebo organizátora než na tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

 

 1. Usporiadateľ aj organizátor súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť
  na súťaži. Usporiadateľ aj organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by taký účastník porušoval pravidlá, konal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným spôsobom, využíval komunikačné prostriedky na poškodzovanie mena usporiadateľa alebo organizátora alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov alebo škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. Toto právo majú uvedené subjekty voči účastníkovi aj v prípade, keď sa podobného konania v prospech účastníka dopustila tretia osoba, ktorá dopomohla/dopomáhala danému účastníkovi k získaniu výhry.

 

 1. Organizátor, usporiadateľ ani technický správca súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

 

 1. Usporiadateľ, resp. organizátor so súhlasom usporiadateľa, si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia. O výhrach v súťaži s konečnou platnosťou a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže. V prípade pochybností o splnení podmienok súťaže jednotlivými účastníkmi majú dôkazné povinnosti účastníci.

 

 1. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže je rozhodné znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže.

 

 1. Originál úplných pravidiel bude počas súťaže zverejnený na internetových stránkach vyhrajteshenkel.sk.

 

V Prahe dňa 31. decembra 2017

Back To Top