Skip to content

Súťaž skončila.

VÝHERCOVIA

 

Matej P.
Gabriela R.
Nikita B.

 

Gratulujeme!

101 Drogeria logo

Nakúpte 1 produkt značky

LIVE alebo got2b

a vyhrajte

3x

vstupenky na Lovestream Festival!

festival-promo-2023-500x340

ilustračné foto

SÚŤAŽ TRVÁ OD 14. 06. 2023 DO 03. 07. 2023.

Zúčastnené siete predajní

101 Drogeria logo

Zúčastnené značky

Live logo
Got2b logo

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel aktivity „Nakúpte 1 ľubovoľný výrobok značky LIVE nebo got2b a vyhrajte dve vstupenky na Lovestream festival. (ďalej len „aktivita“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá tejto aktivity.

 

Organizátorom a usporiadateľom súťaže je:
Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 324 246, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1413/B (ďalej len „organizátor“).

Aktivitu technicky zabezpečuje:
Spoločnosť Visual Communication, s.r.o., so sídlom Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 785 365, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21444/B (ďalej len „spolupracujúca agentúra“), ktorá zabezpečuje vybrané organizačné otázky aktivity.

 

I. Termín a miesto konania aktivity:

Aktivita prebieha v dobe od 14.6. do 03.7.2023 (ďalej len „doba konania aktivity“) na území Slovenskej republiky, výhradne prostredníctvom jednotlivých kamenných predajní obchodných reťazcov 101 Drogerie.

 

II. Podmienky účasti:

1. Účastníkom aktivity sa môže stať len fyzická osoba s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov (ďalej tiež „účastník“, „účastník aktivity“).

2. Z aktivity sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k organizátorovi, technickému správcovi alebo ich spolupracujúcim spoločnostiam, ako aj osoby týmto osobám blízke v zmysle ust. § 116 zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka.

3. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na aktivite alebo konajúce v rozpore s pravidlami aktivity nebudú do aktivity zaradené. Ak aj taká osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhra v takom prípade prepadá v prospech organizátora aktivity, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. Účastník aktivity bude vylúčený v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

 

III. Mechanika:

Účastník sa do aktivity zapojí tak, že:
1. V období konania aktivity a v mieste konania aktivity, resp. vo vybranom obchodnom reťazci zapojenom do aktivity jednorazovo (na jednu účtenku) nakúpi akýkoľvek výrobok značky LIVE lebo got2b (ďalej len „výherné výrobky“).

2. Navštívi súťažné stránky vyhrajteshenkel.sk, kde do tu umiestneného výherného formulára vyplní svoje kontaktné údaje:
• meno a priezvisko,
• adresa,
• e-mailová adresa,
• telefónne číslo,

a potvrdí svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity (ďalej len „výherná registrácia“). Do aktivity je zaradený okamihom doručenia riadnej a úplnej výhernej registrácie do aktivity.

Zapojenie sa do aktivity bude výhercovi potvrdené e-mailom na adresu uvedenú v registračnom formulári.

Do aktivity sa možno zapojiť aj opakovane, vždy však s novým výherným nákupom, t. j. jeden výherný nákup oprávňuje vždy iba na jednu registráciu do aktivity.

Jeden konkrétny účastník môže vyhrať v aktivite iba jednu výhru. Zároveň platí, že v prípade, keď dvaja a viac výhercovia majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formulára rovnakú adresu, považujú sa takí výherci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru v aktivite získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do aktivity sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorý celkom splnil podmienky aktivity, a ak ich splnilo viac členov jednej rodiny, tak tomu, ktorý uskutočnil svoju registráciu do aktivity najskôr.

3. Samotný výherný nákup musí byť urobený pred odoslaním príslušnej výhernej registrácie, a to v období a v mieste konania aktivity, – teda výherný nákup musí vždy predchádzať (alebo mať min. zhodný čas uskutočnenia s časom doručenia výhernej registrácie).

 

IV. Výhra:

Do súťaže je celkom vložených: 6x vstupenka na Lovestream festival v hodnote 534 EUR.

 

V. Systém žrebovania:

V lehote 3 pracovných dní po skončení súťaže budú zo všetkých súťažiacich, ktorí sa riadne zapojili do súťaže vyžrebovaní 3 výhercovia z ktorých každý vyhráva 2 kusy výhry. Žrebovanie bude vykonané technickým správcom. Žrebovanie bude vždy výhradne zo súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky súťaže.
O každom žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol podpísaný svedkami. Zároveň bude vyžrebovaných 10 náhradníkov.

 

VI. Informovanie výhercov a odovzdanie výhier:

1. Účastník bude o svojej výhre informovaný na e-mailovej adrese, ktorú vyplnil v rámci výhernej registrácie, a to do 30 pracovných dní od príslušného vyhodnotenia aktivity.

Výhra bude výhercovi odovzdaná v lehote 30 dní od doručenia požadovaných dokladov a údajov. Odovzdanie výhry môže byť podmienené podpisom odovzdávacieho protokolu.

V prípade pochybností sa za výhercu považuje osoba uvedená v registračnom formulári, ktorá sa preukáže dokladom totožnosti. Výhru nie je oprávnená prevziať iná osoba. Účastník tak pred prevzatím výhry nie je oprávnený výhru akokoľvek delegovať, previesť alebo darovať inej osobe.

V prípade, že účastník nesplní vyššie uvedené podmienky v stanovených termínoch, prípadne sa nepodarí výhercovi doručiť výhru v súlade s pravidlami alebo výhru nebude možné prideliť konkrétnemu výhercovi, prepadá neprevzatá výhra bez náhrady v prospech organizátora aktivity, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

Výhry vyobrazené na akýchkoľvek reklamných a propagačných materiáloch alebo v iných komunikačných materiáloch sú iba ilustratívne a skutočné výhry v aktivite sa môžu od vyobrazených líšiť.

 

VII. Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov:

1. Účasťou v aktivite prejavuje každý účastník svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

2. Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, IČO: 17 324 246, e-mail: dataprotectionsk@henkel.com, tel.: +421 2 333 19 212, je prevádzkovateľom pre účely spracovávania osobných údajov.

Osobné údaje účastníkov aktivity sú spracovávané za účelom registrácie aktivity, vedenie evidencie účastníkov aktivity, vyhodnotenie a informovanie o výhre. Právnym základom pre toto spracovanie sú tieto pravidlá aktivity, ktoré predstavujú zmluvnú dohodu medzi účastníkom aktivity a organizátorom aktivity, ktorým je spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Príjemcom osobných údajov účastníkov aktivity sú tieto spoločnosti:
– spoločnosť Visual Communication, s.r.o., so sídlom Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 785 365, na účely realizácie aktivity a odovzdania výhry.

Osobné údaje budú uložené u prevádzkovateľa a / alebo príjemcov po dobu trvania aktivity a ďalej 2 mesiace po skončení aktivity, t. j. maximálne do 03.09.2023

Účastník aktivity má právo požadovať od spoločnosti HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. prístup k poskytnutým osobným údajom, tzn. má právo získať od tejto spoločnosti potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším stanoveným informáciám. Ďalej má účastník aktivity právo na blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu, namietať ďalšie spracovávanie, právo na opravu nepresných alebo na doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. V prípade, že sú osobné údaje spracovávané automatizovane, má účastník aktivity aj právo získať poskytnuté osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto osobné údaje inému správcovi, bez toho aby mu v tom spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. bránila (právo na prenositeľnosť). Tieto práva môže účastník aktivity uplatňovať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu na spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. uvedeného vyššie.

V prípade, že sa účastník aktivity domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov v rámci tejto aktivity, došlo k porušeniu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, má právo podať sťažnosť u niektorého dozorného úradu , najmä v štáte jeho obvyklého pobytu, miesta výkonu jeho zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu. Týmto dozorným úradom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

3. Zaslaním výherného formulára do aktivity účastník aktivity výslovne potvrdzuje, že týmto ani jeho účasťou v aktivite neboli porušené práva ani oprávnené záujmy akéhokoľvek iného subjektu. Účastník aktivity najmä výslovne potvrdzuje, že disponuje všetkými právami, súhlasmi a potvrdeniami, ktoré v zmysle týchto pravidiel udeľuje. Účastník aktivity má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti so svojou účasťou v aktivite ako aj v súvislosti s udelením práv, súhlasov a potvrdení podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich ochranu osobnosti, osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov.

 

VIII. Záverečné ustanovenia:

1. Vyplnením a odoslaním registračného formulára vyjadruje účastník aktivity svoj súhlas s týmito pravidlami aktivity a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

2. Účastník aktivity berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350€ je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb a podlieha aj odvodu na zdravotné poistenie. Hodnota jednotlivej výhry umiestnenej do aktivity je 89€.

3. Organizátor je oprávnený aktivitu kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť alebo upraviť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách aktivity, bude to urobené písomne, formou číslovaných dodatkov, a zverejnené na internetových stránkach: vyhrajteshenkel.sk.

4. Organizátor nie je zodpovedný za nedoručenie, omeškanie alebo stratu zásielky s výhrou, výhry, ktoré budú organizátorovi vrátené ako nedoručené alebo ktoré nebude možné prideliť, doručiť, prepadajú v prospech organizátora, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

5. Účastník nemajú na základe tejto aktivity, alebo v súvislosti s ňou, nárok na akékoľvek iné plnenie než na plnenie výslovne stanovené v týchto pravidlách a organizátorom poskytnuté, pričom nárok na plnenie vzniká len za splnenie všetkých platných podmienok. Účastník nie je oprávnený požadovať akékoľvek ďalšie plnenie nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách.

6. Výhry v aktivite nie je možné reklamovať. Všetky reklamácie je účastník povinný uplatňovať priamo u dodávateľa výhier.

7. Výsledky aktivity sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to najmä v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami aktivity.

8. Výmena výhier alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v aktivite alebo výhier právnou cestou nie je možné.

9. Organizátor aktivity nie je zodpovedný za akékoľvek riziká ani akúkoľvek škodu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou na aktivite alebo prostredníctvom získanej výhry.

10. Organizátor týmto nie je voči účastníkom aktivity nijako zaviazaný, účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než na tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

11. Organizátor aktivity je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť na aktivite. Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo aktivity v prípade, že by taký účastník porušoval pravidlá, konal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným spôsobom, využíval komunikačné prostriedky na poškodzovanie mena organizátora alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov alebo škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. Toto právo majú uvedené subjekty voči účastníkovi aj v prípade, keď sa podobného konania v prospech účastníka dopustila tretia osoba, ktorá dopomohla/dopomáhala danému účastníkovi k získaniu výhry.

12. Organizátor ani technický správca aktivity nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

13. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto aktivity podľa vlastného uváženia. O výhrach v aktivite s konečnou platnosťou a bez možnosti odvolania rozhoduje taktiež organizátor aktivity. V prípade pochybností o splnení podmienok aktivity jednotlivými účastníkmi majú dôkazné povinnosti účastníci.

14. V prípade rozporu medzi pravidlami aktivity alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel aktivity je rozhodné znenie týchto úplných pravidiel aktivity. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými pravidlami aktivity.

15. Originál úplných pravidiel bude počas aktivity zverejnený na internetových stránkach vyhrajteshenkel.sk.

 

V Bratislave dňa 14. 06. 2023

Back To Top