Skip to content
gliss testovacia vzorka
gliss testovacia vzorka mobil

Aktivita skončila.

VÝHERCOVIA

Dana Z.
Andrea S.
Simona D.

 

Všetkým výhercom moc gratulujeme!

Zapojte sa do testovania produktov Gliss Color a Gliss Kur!

gliss testovacia vzorka farby

AKCIA TRVÁ od 22. 06. do 06. 07. 2020

Zúčastnené značky

Gliss logo

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Zapojte sa do testovania produktov Gliss Color a Gliss Kur!“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže.

 

Organizátorom a usporiadateľom súťaže je:

Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 17 324 246

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1413/B 

(ďalej len „Organizátor“ alebo „HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.“).

Súťaž technicky zabezpečuje:

Spoločnosť Visual Communication, s.r.o.

so sídlom Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 785 365

zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21444/B

(ďalej len „technický správca“ či „technický správca súťaže“).

 

I. Termín a miesto konania súťaže:

Súťaž prebieha v dobe od 22.6.2020 do 6.7.2020 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“). Vyhlásenie súťaže prebehne prostredníctvom instagramového účtu Lucie Vondráčkovej.

 

II. Podmienky účasti:

1. Účastníkom súťaže sa môže stať len fyzická osoba s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov, ktorá riadne a úplne vyplní formulár uvedený na internetových stránkach www.vyhrajteshenkel.sk a splní podmienky súťaže, čím získa oprávnenie k účasti v súťaži (ďalej tiež „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

 

III. Mechanika:

Účastník sa do súťaže zapojí tak, že:

1. V období konania súťaže vyplní jednorazovo svoje kontaktné údaje na www.vyhrajteshenkel.sk na odkaze súťaže https://vyhrajteshenkel.sk/aktivity/zapojte-se-do-testovani-produktu-gliss-color-a-gliss-kur/ . 

2. Do umiestneného súťažného formulára vyplní svoje kontaktné údaje:

• meno a priezvisko,

• e-mailová adresa,

• telefónne číslo,

• adresu na zaslanie produktov,

• odtieň farby na vlasy Gliss Color, ktorú bude chcieť súťažiaci v prípade výhry zaslať

a potvrdí svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže a oboznámenie sa so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu stanoveným týmito pravidlami pre účely tejto súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“). Súťažiaci je do súťaže zaradený okamihom doručenia riadnej a úplnej súťažnej registrácie do súťaže.

Zapojenie sa do súťaže bude súťažiacemu potvrdené e-mailom na adresu uvedenú v registračnom formulári.

Do súťaže je možné zapojiť sa len jeden krát.

Jeden konkrétny súťažiaci môže vyhrať v súťaži iba jednu výhru. Zároveň platí, že v prípade, keď dvaja a viac súťažiacich majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formulára rovnakú adresu, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru v súťaži získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorý celkom splnil podmienky súťaže, a ak ich splnilo viac členov jednej rodiny, tak tomu, ktorý uskutočnil svoju registráciu do súťaže najskôr.

3. Súťažiaci, ktorý riadne splnil všetky podmienky súťaže a riadne sa zaregistroval, bude zaradený do žrebovania. 

 

IV. Výherci:

Výhercom sa stáva osoba v zmysle odstavca II. a III., ktorá sa riadne zúčastní tejto súťaže, a je vybraná systémom náhodného žrebovania ako víťaz súťaže.

Jeden súťažiaci v súťaži môže vyhrať len jeden krát.

V prípade, že sa do súťaže nezapojí taký počet súťažiacich alebo dostatočný počet súťažiacich nesplní podmienky pre zisk výhier v súťaži (a všetky do súťaže vložené výhry tak nebudú môcť byť udelené), nerozdelené výhry prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití. 

 

V. Výhra:

Do súťaže je celkom vložených 50 balíčkov s farbou na vlasy Gliss Color v odtieni, ktorý si zvolí výherca a maska na vlasy Gliss Kur Color Protect & Shine (ďalej a vyššie len „výhra“). 

Každý výherca obdrží 1ks výhry, tj. balíček v hodnote 11,58 €.

 

VI. Systém žrebovania:

V lehote 10 pracovných dní po skončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich, ktorí sa riadne zapojili do súťaže, vyžrebovaných 50 výhercov, z ktorých každý vyhráva 1 kus výhry. Žrebovanie bude uskutočnené technickým správcom. Žrebovať sa bude vždy výhradne zo súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky súťaže. O každom žrebovaní bude zriadený písomný protokol podpísaný svedkami. Zároveň bude tiež vylosovaný 1 náhradník.

 

VII. Odovzdanie výhry:

Výherca bude kontaktovaný telefonicky alebo emailom na kontakt, ktorý uviedol v kontaktnom formuláre vždy do 10 pracovných dní od žrebovania.

Výhra bude odovzdaná podľa individuálnej dohody s každým výhercom.

V prípade, že sa výhercu nepodarí zastihnúť na uvedenom telefónnom čísle alebo emailovej adrese, nárok na výhru zaniká. Nárok zaniká rovnako v prípade, pokiaľ sa nepodarí odovzdať výhru podľa dohody organizátora a výhercu.

Zásielku musí Usporiadateľ odoslať najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa odoslania informatívnej správy o výhre (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke), s tým, že táto zásielka musí byť doručená najneskôr do 30 dní odo dňa odoslania informatívnej správy o výhre. V prípade nezaslania, nedoručenia, poprípade nezaslania všetkých vyššie spomenutých dokladov a údajov v požadovanej lehote (či v prípade, že tieto doklady nebudú zodpovedať skutočnostiam uvedeným v rámci súťažných registráciách) stráca súťažiaci nárok na výhru a tá prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

V prípade pochybností sa za výhercu považuje osoba uvedená v registračnom formulári, ktorá sa preukáže stanoveným dokladom totožnosti. Výhru nie je oprávnená prevziať iná osoba. Výherca tak pred prevzatím výhry nie je oprávnený výhru akokoľvek delegovať, previesť alebo darovať inej osobe.

V prípade, že súťažiaci nesplní vyššie uvedené podmienky v stanovených termínoch, prípadne sa nepodarí výhercovi doručiť výhru v súlade s pravidlami alebo výhru nebude možné prideliť konkrétnemu výhercovi, prepadá neprevzatá výhra bez náhrady v prospech organizátora súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

Výhry vyobrazené na akýchkoľvek reklamných a propagačných materiáloch alebo v iných komunikačných materiáloch sú iba ilustratívne a skutočné výhry v súťaži sa môžu od vyobrazených líšiť.

 

VIII. Zodpovednosť:

Výhra je považovaná za odovzdanú okamžikom, keď je výhercovi odoslaná. Pokiaľ si výherca výhru neprevezme, prepadá takáto výhra bez náhrady v prospech Organizátora. V prípade, že výhra bude odoslaná poštou, bude sa považovať za odovzdanú už okamžikom odosielania. Spoločnosť Henkel neručí za stav doručenej výhry a prípadné reklamácie musí výherca uplatniť u prepravnej služby.

Účasťou v tejto súťaži účastník prejavuje svoj súhlas so všetkými podmienkami týchto pravidiel.

 

IX. Ďalšie podmienky súťaže:

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zo závažných dôvodov zmeniť, pozastaviť či zrušiť. Za uhradu prípadnej dane z príjmu spojenej s prevzatím výhry zodpovedá výherca. Miesto výhry nie je možné požadovať vyplatenie hotovosti. Súťaže sa smie zúčastniť len osoby staršie 18 rokov s adresou pre doručovanie na území SR.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže, a všetky ostatné na súťaži spolupracujúce subjekty. Vylúčenie sa vzťahuje taktiež na osoby týmto vylúčeným osobám blízke, tzn. Všetky osoby v priamom príbuzenskom vzťahu (rodičia, manžel / manželka, deti, súrodenci). V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra jej nebude odovzdaná.

 

X. Osobné údaje:

Prevádzkovateľom pre účely spracovania osobných údajov poskytnutých účastníkom súťaže je spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, IČO: 17 324 246, e-mail: dataprotectionsk@henkel.com, tel.: +421 2 333 19 212.

Osobné údaje účastníkov súťaže sú spracovávané za účelom registrácie súťaže, vedenie evidencie účastníkov súťaže, vyhodnotenie a informovanie o výhre. Právnym základom pre toto spracovanie sú tieto pravidlá súťaže, ktoré predstavujú zmluvnú dohodu medzi účastníkom súťaže a organizátorom súťaže, ktorým je spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Príjemcom osobných údajov účastníkov súťaže sú tieto spoločnosti:

Visual Communication, s.r.o., so sídlom Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 785 365.

Osobné údaje budú uložené u prevádzkovateľa a / alebo príjemcov po dobu trvania súťaže a ďalej 2 mesiace po skončení súťaže, t.j. maximálne do 6.9.2020

Účastník súťaže má právo požadovať od spoločnosti HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. prístup k poskytnutým osobným údajom, tzn. má právo získať od tejto spoločnosti potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším stanoveným informáciám. V prípade, že sú osobné údaje spracovávané automatizovane, má účastník súťaže aj právo získať poskytnuté osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto osobné údaje inému správcovi, bez toho aby mu v tom spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. bránila (právo na prenositeľnosť). Tieto práva môže účastník súťaže uplatňovať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu na spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. uvedeného vyššie.

V prípade, že sa účastník súťaže domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov v rámci tejto súťaže, došlo k porušeniu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, má právo podať sťažnosť u niektorého dozorného úradu , najmä v štáte jeho obvyklého pobytu, miesta výkonu jeho zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu. Týmto dozorným úradom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

V prípade, že účastník súťaže dal spoločnosti HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých účastníkom súťaže pre účely ponúkania ďalších produktov a služieb, vrátane ponúkania v elektronickej podobe, budú osobné údaje spracované spoločnosťou HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. rovnako pre tieto účely. Osobné údaje budú uložené u správcu až do odvolania súhlasu účastníka súťaže. Nad rámec hore uvedených práv má v takomto prípade účastník súťaže právo súhlas podľa tohto odstavca kedykoľvek odvolať, pri čom odvolaním nie je dotknutá zákonnosť spracovávania osobných údajov do doby odvolania súhlasu.

Súčasťou každého webového formulára nevyhnutného k účasti v tejto súťaži a dostupného na webových stránkach www.vyhrajteshenkel.sk je toto prehlásenie: Nižšie uvedené údaje bude spracovávať spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom: Bratislava, Záhradnícka 91, PSČ: 821 08, Slovenská republika, IČO:17 324 246, e-mail: dataprotectionsk@henkel.com, tel.: +421 2 333 19 212, pre účely tejto súťaže maximálne do uplynutia 2 mesiacov od skončenia súťaže. Pokiaľ o to účastník súťaže požiada, má právo prístupu ku svojim údajom, právo na ich opravu a prípadne i právo na prenositeľnosť údajov. Účastník súťaže má tiež právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Ďalšie informácie týkajúce sa spracovávania osobných údajov sú zverejnené v pravidlách súťaže na www.vyhrajteshenkel.sk.

Každému súťažiacemu bude zaslaná automatická odpoveď v nasledovnom znení: „Ďakujeme za účasť v súťaži. Vaše osobné údaje budú spracované spoločnosťou HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. maximálne do uplynutia 2 mesiacov od skončenia súťaže. Ďalšia informácia týkajúca sa spracovania Vašich osobných údajov nájdete v pravidlách súťaže, ktoré sú zverejnené na www.vyhrajteshenkel.sk.“

 

XI. Záverečné ustanovenia:

1. Vyplnením a odoslaním registračného formulára do súťaže vyjadruje účastník súťaže svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

2. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 eur je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb a podlieha aj odvodu na zdravotné poistenie. Hodnota jednotlivej výhry umiestnenej do súťaže bude oznámená výhercovi pri odovzdaní výhry.

3. Organizátor je oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť alebo upraviť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne, formou číslovaných dodatkov, a zverejnené na internetových stránkach: vyhrajteshenkel.sk.

4. Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže, alebo v súvislosti s ňou, nárok na akékoľvek iné plnenie než na plnenie výslovne stanovené v týchto pravidlách a organizátorom poskytnuté, pričom nárok na plnenie vzniká len za splnenie všetkých platných podmienok. Výherca nie je oprávnený požadovať akékoľvek ďalšie plnenie nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách.

5. Výhry v súťaži nie je možné reklamovať. 

6. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to najmä v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

7. Výmena výhier alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži alebo výhier právnou cestou nie je možné.

8. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek rizika ani akúkoľvek škodu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži alebo prostredníctvom získanej výhry.

9. Organizátor týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný, účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než na tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

10. Organizátor súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť na súťaži. Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by taký účastník porušoval pravidlá, konal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným spôsobom, využíval komunikačné prostriedky na poškodzovanie mena organizátora alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov alebo škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. Toto právo majú uvedené subjekty voči účastníkovi aj v prípade, keď sa podobného konania v prospech účastníka dopustila tretia osoba, ktorá dopomohla/dopomáhala danému účastníkovi k získaniu výhry.

11. Organizátor ani technický správca súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

12. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia. O výhrach v súťaži s konečnou platnosťou a bez možnosti odvolania rozhoduje taktiež organizátor súťaže. V prípade pochybností o splnení podmienok súťaže jednotlivými účastníkmi majú dôkazné povinnosti účastníci.

13. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže je rozhodné znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže.

14. Originál úplných pravidiel bude počas súťaže zverejnený na internetových stránkach vyhrajteshenkel.sk.

 

V Bratislave dňa 27.5. 2020

Back To Top